מדיניות "נועם"- בית מבטן ועד ילדות

סדנאות ואירועים

  • ההרשמה לסדנאות ואירועים מתבצעת באמצעות מזומן, צ'ק או כרטיס אשראי.
  • זיכויים יינתנו בהתאם לאחוז השימוש.
  • ביטול השתתפות בסדנה/אירוע:

o     עד 72 שעות לפני מועד תחילת הסדנה, לא יחויב הלקוח בדמי ביטול.
o     עד 48 שעות לפני מועד תחילת הסדנה, יחויב הלקוח על סך מחצית מסכום דמי הביטול.
o     פחות מ- 48 שעות לפני מועד תחילת הסדנה, יחויב הלקוח במלוא דמי הביטול.

  • דמי ביטול: בגובה עלות של שיעור בודד של הסדנה.

הארכות / הקפאות מנויים

  • לא ניתן לקבל הארכות / הקפאות על ימים ספורים.
  • הארכות / הקפאות מנויים יינתנו עקב נסיעה לחו"ל בהודעה למרכז מראש בע"פ או בדואר אלקטרוני. לא יינתנו הארכות רטרואקטיביות.
  • במקרה של מחלה / פציעה / בעיה בריאותית הדורשת טיפול מתמשך למשך תקופה העולה על שבועיים, המרכז יאריך את תוקף המנוי רק פעם אחת בתקופה של שלושה חודשים.
  • במקרה של בעיה בריאותית, הדורשת טיפול רפואי או מנוחה יש להודיע מראש. במקרה של מחלה מתמשכת יש להודיע למרכז בהקדם האפשרי.
  • בכל המקרים ניתן להאריך את תוקפו של מנוי, לפי התנאים הנ"ל.
  • כל מנוי תקף לשנה מיום התשלום הראשון.